REGULAMIN PRZEGLĄDU MUZYCZNEGOCIESZFANÓW FESTIWAL 2023

Przegląd Kapel – to przegląd zespołów organizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. W ramach Przeglądu zostanie zorganizowany ogólnopolski przegląd zespołów CieszFanów Festiwal 2023.

Przegląd składa się z 4 etapów:

 1. Etap I – Przyjmowanie zgłoszeń za pomocą formularza, który znajduje się na stronie www.przegladcff.cieszfanow.pl  w terminie od 01.03.2023-31.03.2023.
 2. Etap II – Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze z nadesłanych zgłoszeń 25 zespołów, które przejdą do kolejnego etapu. Ogłoszenie nastąpi 15.06.2023
 3. Etap III – Prezentacja zespołów za pomocą mediów społecznościowych festiwalu i głosowanie internetowe przez formularz, który znajduje się na stronie www.przegladcff.cieszfanow.pl  

Głosowanie odbywa się w terminie od 15.06.2023-30.06.2023 Na festiwalu zaprezentuje się 12 zespołów, 6 z najwyższa ilością głosów oraz 6 wybrane przez komisję konkursową.

 1. Etap IV –12 zespołów zaprezentuje się na CieszFanów Festiwal w dniach 17-19 sierpnia 2023 r. na kąpielisku „Wędrowiec” w Cieszanowie, w godzinach ustalonych przez Organizatora. Komisja konkursowa dodatkowo wybierze 2 zespoły który zagrają na głównej scenie podczas CieszFanów Festiwal 2024. Publiczność zgromadzona na wydarzeniu CieszFanów 2023 w Cieszanowie wybierze jeden zespół, który zagra na głównej scenie podczas CieszFanów Festiwal 2024.

Warunki uczestnictwa:

 1. Do udziału w Przeglądzie dopuszczone zostaną zespoły wykonujące muzykę rockową z jej odmianami, opartą na repertuarze własnym (minimum 50% repertuaru musi być twórczością własną zespołu).
 2. Program prezentowany przez uczestników jest dowolny.
 3. Nadesłane materiały nie będą zwracane.
 4. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.
 5. Zespół wyraża zgodę na:
  a) wykorzystywanie nadesłanych materiałów do celów promocyjnych Przeglądu,
  b) rejestrację audio i video koncertu,
  c) zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych organizatora,
  d) podpisanie klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
 6. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym wykonawcom częściowy backline (podstawę perkusyjną, piece gitarowe oraz piec basowy), aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz oświetlenie estradowe. Pozostały sprzęt wykonawcy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
 7. Organizatorzy mają prawo do przerwania koncertu zespołu, jeżeli zachowanie jego wykonawców przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia.
 8. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
 9. Przegląd i jego uczestnicy reklamowani będą za pomocą informacji publikowanych w prasie, radio oraz Internecie.
 10. Za występ w ramach Przeglądu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem. Finaliści Konkursu (tylko członkowie zespołów) otrzymają od Organizatora bezpłatne zaproszenia (odpowiednik karnetów, po jednym dla każdego członka zespołu) na koncerty na CieszFanów Festiwal 2023.
 11. Zespoły zwycięskie zostaną poinformowane e-mail lub telefonicznie, w terminie do dnia 04.07.2023 r. Każdy z zespołów zwycięskich zobowiązany jest potwierdzić oficjalnie swój udział w koncercie finałowym w formie informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres kontakt@cieszfanow.pl w terminie do 2 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu się do finału Przeglądu. W przypadku braku takiej informacji w ustalonym terminie, zespół ten traci możliwość udziału w CieszFanów Festiwal 2023.

Zasady udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Zespół występujący przez wyłonionego przez siebie przedstawiciela zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

1) zgłosić Zespół do udziału w konkursie poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie internetowej www.przegladcff.cieszfanow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2023 r. (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie musi zawierać:

a) Nazwę zespołu,

b) Skład zespołu obejmujący imiona i nazwiska jego członków,

c) Zdjęcie Zespołu (w formacie JPG),

d) link do profilu społecznościowego facebook zespołu,

e) notkę tak zwane Bio zespołu, czyli informację o historii jego powstania, rodzaj granej muzyki

oraz inne informacje uznane przez zespół za istotne dla zaprezentowania siebie.

f) Imię, nazwisko, adres, e-mail i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.

2) Przekazać Organizatorowi poprzez formularz wskazany w pkt 1) powyżej, linki do Platformy YouTube, na którym prezentowane są co najmniej trzy utwory będące dziełem Zespołu, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden z utworów musi pochodzić z próby lub koncertu zespołu, czyli tak zwany „live”.

3) Przekazać, jeśli Zespół posiada, link do swojego profilu na portalu BandCamp.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został zaktualizowany oraz zaakceptowany przez Organizatora CieszFanów Festiwal i wchodzi w życie z dniem 15.06.2023 roku.
 2. Wszelkie kwestie sporne wynikające z udziału w Przeglądzie kapel rozstrzyga Organizator.